از کارخانه استخراج سنگ متحرک سیار در آلمان استفاده کرد