کارخانه خرد کردن و غربالگری را انجام داده و پشتیبانی می کند