اثرات آن بر دوام بتن با استفاده از شن و ماسه تولید شده