تجهیزات nstruction بین راهنما یا الگو یا ماژول جمع می شوند